高永久

= ID : u9AD8u6C38u4E45
=Name : 高永久
=Name*lang : zh
Name : 高永久
Type : person
←creator/name :
→Latin : gao jiu yang gao yong jiu


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat Jan 21 2023 on ruimoku-backend