顾久幸

= ID : u987Eu4E45u5E78
=Name : 顾久幸
=Name*lang : zh
Name : 顾久幸
Type : person
←creator/name :
→Latin : fu er ken hao sen lao de fan gu jiu xing


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1