宗喀・漾正冈布

= ID : u5B97u5580u30FBu6F3Eu6B63u5188u5E03
=Name : 宗喀・漾正冈布
=Name*lang : zh
Type : person
←creator/name :
→Latin : zong ke yang zheng wang bu zong ka


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1