B2014-10019/2

= ID : B2014-10019/2
Role*category : 主编
Role*name : 主编
←creator : 潘悟云主编 吴安其主编 吴福祥主编语言的演变与变异:首届历史语言学国际学术研讨会论文集」比较语言学丛书, 中西书局 (@上海), 2013年8月


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1