A2005-00161-00002/1

= ID : A2005-00161-00002/1
Role*category :
Role*name :
←creator : 전제성수하르또 치하 인도내시아에서 노동계급의 '조직화 없는 저항':수라바야 제화공장 여성노동자의 투쟁과 좌절東亞硏究 43巻号, pp.31-49, 2002年8月


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1