yue qian hou

= ID : yu0075e_qian_hou0075
=Name : yue qian hou
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 岳谦厚


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1