xin jiang bo wu guan kao gu dui

= ID : xin_jiang_bo_wu0075_gu0075an_kao_gu0075_du0075i
=Name : xin jiang bo wu guan kao gu dui
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 新疆博物馆考古队


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat May 20 2023 on ruimoku-backend