wang wen guang

= ID : wang_wen_gu0075ang
=Name : wang wen guang
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 王文光


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1