齐木徳道尔吉

= ID : u9F50u6728u5FB3u9053u5C14u5409
=Name : 齐木徳道尔吉
=Name*lang : zh
Type : person
←creator/name :
→Latin : qi mu de dao er ji


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat Jan 21 2023 on ruimoku-backend