金元重

= ID : u91D1u5143u91CD
=Name : 金元重
=Name*lang : zh
Name : 金元重
Type : person
←creator/name :
→Latin : kim won jung kim won joung jin yuan chong jin yuan zhong


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jan 20 2022 on ruimoku-backend