济南市考古所

= ID : u6D4Eu5357u5E02u8003u53E4u6240
=Name : 济南市考古所
=Name*lang : zh
Type : organization
←creator/name :
→Latin : ji nan shi kao gu suo


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1