zhu shi guang

= ID : u007Ahu0075_shi_gu0075ang
=Name : zhu shi guang
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 朱士光


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on ruimoku-backend