zhong guo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo mei guo ha fo da xue

= ID : u007Ahong_gu0075o_she_hu0075i_ke_xu0075e_yu0075an_kao_gu0075_yan_jiu0075_su0075o_mei_gu0075o_ha_fo_da_xu0075e
=Name : zhong guo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo mei guo ha fo da xue
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 中国社会科学院考古研究所・美国哈佛大学皮保德博物馆中美联合考古队


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1