sun yue sheng

= ID : su0075n_yu0075e_sheng
=Name : sun yue sheng
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 孙越生


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat May 20 2023 on ruimoku-backend