shi wen hua

= ID : shi_wen_hu0075a
=Name : shi wen hua
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 施文華


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jan 20 2022 on ruimoku-backend