liu shi quan

= ID : liu0075_shi_qu0075an
=Name : liu shi quan
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 刘石泉


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend