li teng yuan

= ID : li_teng_yu0075an
=Name : li teng yuan
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 李腾渊


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Oct 17 2022 on ruimoku-backend