huang de kuan

= ID : hu0075ang_de_ku0075an
=Name : huang de kuan
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 黄德宽 黃德寬 黄德寛


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat May 20 2023 on ruimoku-backend