hu nan sheng jiao yu shi zhi bian zuan wei yuan hui

= ID : hu0075_nan_sheng_jiao_yu0075_shi_u007Ahi_bian_u007Au0075an_wei_yu0075an_hu0075i
=Name : hu nan sheng jiao yu shi zhi bian zuan wei yuan hui
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 湖南省教育史志编纂委员会


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1