guo yong rui

= ID : gu0075o_yong_ru0075i
=Name : guo yong rui
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 郭永锐


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1