guo cun xiao

= ID : gu0075o_cu0075n_xiao
=Name : guo cun xiao
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 郭存孝


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1