guang xi zhuang zu zi zhi qu wen wu gong zuo dui

= ID : gu0075ang_xi_u007Ahu0075ang_u007Au0075_u007Ai_u007Ahi_qu0075_wen_wu0075_gong_u007Au0075o_du0075i
=Name : guang xi zhuang zu zi zhi qu wen wu gong zuo dui
=Name*lang : zh-Latn
←Latin : 广西壮族自治区文物工作队


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1