A2003-00327-00004/1

= ID : A2003-00327-00004/1
Role*category : au
Role*name : (au.)
←creator : Nguyễn, Thiện Nam(au.)Nhận xét về lỗi sử dụng một số từ phụ trong tiếng Việt của sinh viên Nhật Bản.東京外國語大學論集 63号, pp.131-137, 2002年


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Feb 12 2017 on app1